26. Zato vas molim i zaklinjem da se sjetite dobroèinstava koje sam vam svima pojedinaèno uèinio te da svoju dosadašnju blagonaklonost prema meni saèuvate i prema mome sinu.

26
“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina