1. allhlouia aineite paideV kurion aineite to onoma kuriou

2. eih to onoma kuriou euloghmenon apo tou nun kai ewV tou aiwnoV

3. apo anatolwn hliou mecri dusmwn aineite to onoma kuriou

4. uyhloV epi panta ta eqnh o kurioV epi touV ouranouV h doxa autou

5. tiV wV kurioV o qeoV hmwn o en uyhloiV katoikwn

6. kai ta tapeina eforwn en tw ouranw kai en th gh

7. o egeirwn apo ghV ptwcon kai apo kopriaV anuywn penhta

8. tou kaqisai auton meta arcontwn meta arcontwn laou autou

9. o katoikizwn steiran en oikw mhtera teknwn eufrainomenhnLivros sugeridos


“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.