aaaaa

1. Amikor lejött a hegyrõl, nagy népsokaság követte.

2. Egyszer csak odament hozzá egy leprás, leborult elõtte és kérte: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!"

3. Jézus kinyújtotta kezét, megérintette, s így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!" Erre az nyomban megtisztult leprájától.

4. Ekkor Jézus ezt mondta neki: "Vigyázz, ne mondd el senkinek, hanem menj, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel a Mózes rendelte áldozatot bizonyságul!"

5. Amikor beért Kafarnaumba, egy százados járult eléje, kérve õt:

6. "Uram - szólította meg -, szolgám bénán fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik."

7. "Megyek és meggyógyítom" - felelte neki.

8. A százados ezt mondta neki: "Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul!

9. Magam is alárendelt ember vagyok, s katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek: Menj el! - elmegy, a másiknak: Gyere ide! - odajön hozzám, vagy szolgámnak: Tedd ezt meg! - megteszi."

10. Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott és kísérõihez fordult: "Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet.

11. Ezért mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletrõl és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában,

12. az ország fiait pedig kivetik a külsõ sötétségbe. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz."

13. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: "Menj, legyen úgy, ahogy hitted!" A szolga még abban az órában meggyógyult.

14. Amikor Jézus betért Péter házába, annak anyósát lázas betegen, ágyban találta.

15. Megérintette kezét, erre megszûnt a láza. Fölkelt és szolgált neki.

16. Amikor beesteledett, sok ördögtõl megszállt embert vittek hozzá. Szavával kiûzte a gonosz lelkeket, és mind meggyógyította a betegeket,

17. hogy beteljesedjen Izajás jövendölése: "Magára vállalta bajainkat és hordozta betegségeinket."

18. Amikor Jézus látta maga körül a sokaságot, meghagyta, hogy keljenek át a túlsó partra.

19. Akkor odalépett hozzá egy írástudó és azt mondta neki: "Mester, követlek téged, bárhová mégy is."

20. Jézus így válaszolt: "A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania."

21. Egy másik tanítványa kérte: "Uram, engedd meg, hogy elõbb elmenjek és eltemessem apámat!"

22. Jézus azonban ezt felelte: "Kövess engem, hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat!"

23. Bárkába szállt, s tanítványai követték.

24. Egyszerre csak nagy vihar támadt a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a bárkát. Õ azonban aludt.

25. Odamentek hozzá, fölkeltették és kérték: "Uram, ments meg minket, elveszünk!"

26. Jézus ezt mondta nekik: "Mit féltek, kishitûek?" Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt.

27. Az emberek csodálkozva kérdezgették: "Ki lehet ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskedik neki?"

28. Amikor a túlsó parton Gadara környékére ért, két ördögtõl megszállt emberrel találkozott. A sírboltokból jöttek elõ. Annyira elvadultak voltak, hogy senki sem mert az úton járni.

29. Így kiabáltak: "Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idõ elõtt gyötörj minket?"

30. Messze tõlük nagy sertéskonda legelészett.

31. Ezért az ördögök kérték: "Ha kiûzöl minket, küldj a sertéskondába!"

32. "Menjetek!" - mondta nekik. Erre kimentek és megszállták a sertéseket, mire az egész konda lerohant a meredekrõl a tóba és vízbe fúlt.

33. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent elmondtak, azt is, ami a megszállottakkal a szemük láttára történt.

34. Az egész város kiment Jézus elé, és amikor megpillantották, kérték, hagyja el határukat.
“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina