1. Jisakarovi su sinovi bili Tola i Fua, Jašub i Šimron, njih èetvorica.

2. Tolini sinovi: Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Samuel, glavari obitelji od Tole, hrabri junaci svrstani po srodstvu; bilo ih je na broju za Davidova vremena dvadeset i dvije tisuæe i šest stotina.

3. Uzijevi sinovi: Jizrahja; Jizrahjini sinovi: Mihael, Obadja, Joel i Jišija, u svemu pet glavara.

4. S njima je po obiteljima srodnih bilo u vojnim èetama za rat trideset i šest tisuæa ljudi, jer su imali mnogo žena i sinova.

5. Njihove braæe po svim Jisakarovim rodovima, hrabrih junaka, bilo je svega osamdeset i sedam tisuæa i svi su bili popisani u plemenskim rodovnicima.

6. Benjaminovi sinovi: Bela, Beker i Jediael, njih trojica.

7. Belini sinovi: Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet obiteljskih glavara, hrabrih junaka; u plemenskom popisu bilo je zapisanih dvadeset dvije tisuæe i trideset èetiri.

8. Bekerovi sinovi: Zimra, Joaš, Eliezer, Elijoenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alamet, svi Bekerovi sinovi.

9. U plemenskom popisu po koljenima, po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je zapisano dvadeset tisuæa i dvije stotine.

10. Jediaelovi sinovi: Bilhan, Bilhanovi sinovi: Jeuš, Benjamin, Ahud, Kenaana, Zetan, Taršiš i Ahišahar.

11. Svih Jediaelovih sinova po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je sedamnaest tisuæa i dvije stotine, sve za rat sposobnih.

12. Šupim i Hupim. Sinovi Irovi: Hušim; njegov sin Aher.

13. Naftalijevi sinovi: Jahasiel, Guni, Jeser i Šalum. Bilhini sinovi.

14. Manašeovi sinovi: Asriel, koga je rodila Manašeova inoèa Aramejka; ona je rodila i Makira, Gileadova oca.

15. Makir je oženio Hupima i Šupima; sestra mu se zvala Maaka; ime drugome bilo je Selofhad, a Selofhad je imao kæeri.

16. Makirova žena Maaka rodila je sina, komu je nadjela ime Pereš. Bratu mu je dala ime Šareš, a njegovi su sinovi bili Ulam i Rakem.

17. Ulamovi sinovi: Bedan. To su sinovi Gileada, sina Makira, Manašeova sina.

18. Njegova sestra Hamoleketa rodila je Išhoda, Abiezera i Mahlu.

19. Šemidini su sinovi bili: Ahjan, Šekem, Likhi i Aniam.

20. Efrajimovi sinovi: Šutelah, njegov sin Bered, njegov sin Tahat, njegov sin Elada, njegov sin Tahat,

21. njegov sin Zabad, njegov sin Šutelah, Ezer i Elad. Njih su ubili gatski graðani, roðeni u zemlji, jer su sišli da im otmu stoku.

22. Zato je njihov otac Efrajim tugovao dugo vremena, a braæa su mu odlazila da ga tješe.

23. Onda je ušao k svojoj ženi i ona je zatrudnjela i rodila sina, a on mu nadjenu ime Berija, jer se nesreæa dogodila u njegovoj kuæi.

24. Kæi mu je bila Šeera, koja je sagradila Donji i Gornji Bet Horon i Uzen Šeeru.

25. Sin mu je bio Refah i Rešef, njegov sin Telah, njegov sin Tahan,

26. njegov sin Ladan, njegov sin Amihud, njegov sin Elišama,

27. njegov sin Nun, njegov sin Jošua.

28. Njihov posjed i njihova naselja bili su Betel i njegova sela, s istoka Naaran, sa zapada Gazer i njegova sela, Šekem i njegova sela do Gaze s njezinim selima.

29. U rukama Manašeovih sinova bio je Bet Šean sa svojim selima, Tanak sa svojim selima, Megido sa svojim selima, Dor sa svojim selima. U njima su živjeli sinovi Izraelova sina Josipa.

30. Ašerovi su sinovi bili: Jimna, Jišva, Jišvi i Berija, i njihova sestra Seraha.

31. Berijini sinovi: Heber i Malkiel; on je bio Birzajitov otac.

32. Heber postade otac Jafletu, Šomeru, Hotamu i njihovoj sestri Šui.

33. Jafletovi su sinovi bili: Pasak, Bimhal i Ašvat; to su bili Jafletovi sinovi.

34. A sinovi njegova brata Šomera: Rohga, Huba i Aram.

35. Sinovi njegova brata Helema: Sofah, Jimna, Šeleš i Amal.

36. Sofahovi sinovi: Suah, Harnefer, Šual, Beri, Jimra,

37. Beser, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Bera.

38. Jeterovi sinovi: Jefune, Fispa i Ara.

39. Ulini sinovi: Arah, Haniel i Risja.

40. Svi su oni bili Ašerovi sinovi, obiteljski glavari, probrani hrabri junaci, glavari meðu knezovima; kad su bili popisani, bilo ih je dvadeset i šest tisuæa ljudi u bojnim èetama.Livros sugeridos


“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.