1. Jahve reèe Mojsiju:

2. "Naredi Izraelcima da ti za svijeænjak donose èistoga ulja od istupanih maslina, da se uvijek održava svjetlo.

3. Neka ga Aron svagda sprema pred Jahvom od veèeri do jutra u Šatoru sastanka, pred zavjesom Svjedoèanstva. Neka je ovo trajan zakon vašim naraštajima.

4. Neka Aron neprekidno održava svjetlila na èistome svijeænjaku pred Jahvom."

5. "Potom uzmi najboljeg brašna i od njega ispeci dvanaest pogaèa. Neka u svakoj pogaèi budu dvije desetine efe.

6. Onda ih poredaj u dva reda - po šest u redu - na èistome stolu što je pred Jahvom.

7. Na svaki red stavi èistoga tamjana. Neka to bude hrana prinesena kao spomen - paljena žrtva Jahvi.

8. Svake subote, bez prijekida, neka se postavljaju pred Jahvu. To neka Izraelci vrše zbog vjeènoga Saveza.

9. Neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima. Oni ih imaju blagovati na posveæenu mjestu. To je njemu vrlo svet dio Jahvinih paljenih žrtava. To neka bude trajna odredba."

10. A sin jedne Izraelke, komu otac bijaše Egipæanin, iziðe meðu Izraelce i zametne u taboru svaðu s nekim Izraelcem.

11. Uto sin Izraelke pogrdi Ime i opsuje ga. Tada ga dovedu Mojsiju. - Mati mu se zvala Šelomit, a bila je kæi Dibrijeva iz plemena Danova. -

12. Stave ga u zatvor dok im se ne oèituje volja Jahvina.

13. Onda Jahve reèe Mojsiju:

14. "Izvedi psovaèa iz tabora. Potom svi oni koji su ga èuli neka stave svoje ruke na njegovu glavu. A onda neka ga sva zajednica kamenuje.

15. Poslije toga æeš ovako prozboriti Izraelcima: Tko god opsuje Boga svoga neka snosi svoju krivnju;

16. tko izgovori hulu na ime Jahvino neka se smakne - neka ga sva zajednica kamenuje; bio stranac ili domorodac, ako pohuli ime Jahvino, mora mrijeti.

17. Ako èovjek zada smrtan udarac drugome, mora se smaknuti.

18. Tko usmrti živinèe mora ga nadomjestiti: život za život.

19. Tko ozlijedi svoga bližnjega neka mu se uèini kako je on uèinio:

20. lom za lom, oko za oko, zub za zub - rana koju je on zadao drugome neka se zada i njemu.

21. Tko usmrti živinèe mora ga nadoknaditi, ali tko ubije èovjeka mora umrijeti.

22. Neka vam je jednak sud i strancu i domorocu. Jer ja sam Jahve, Bog vaš."

23. Pošto je Mojsije to izložio Izraelcima, oni izvedu psovaèa izvan tabora i zaspu ga kamenjem. Uèine, dakle, Izraelci kako je Jahve Mojsiju naredio.Livros sugeridos


“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.