1. Ovo su imena Izraelovih sinova koji su s Jakovom sišli u Egipat, svaki sa svojim domom:

2. Ruben, Šimun, Levi i Juda;

3. Jisakar, Zebulun i Benjamin;

4. Dan i Naftali; Gad i Ašer.

5. U svemu Jakovljevih potomaka bijaše sedamdeset duša. A Josip je veæ bio u Egiptu.

6. I umre Josip, a pomru i sva njegova braæa i sav onaj naraštaj.

7. Ali su Izraelci bili rodni, namnožili se i silno ojaèali, tako da su napuèili zemlju.

8. Uto u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa.

9. I reèe on svome puku: "Eto, sinovi su Izraelovi postali narod brojan i moæniji od nas.

10. Hajde, postupimo mudro s njima: sprijeèimo im porast, da se u sluèaju rata ne pridruže našim neprijateljima, da ne udare na nas i napokon ne odu iz zemlje."

11. I postaviše nad njima nadglednike da ih tlaèe teškim radovima. Tako su faraonu sagradili gradove-skladišta: Pitom i Ramses.

12. Ali što su ih više tlaèili, oni se još više množili, napredovali i širili se, tako da su Egipæani strahovali od Izraelaca.

13. I Egipæani se okrutno obore na Izraelce.

14. Ogorèavali su im život teškim radovima: pravljenjem meljte i opeke, razlièitim poljskim poslovima i svakovrsnim naporima koje im nemilosrdno nametahu.

15. Egipatski se kralj obrati i na hebrejske babice, od kojih jednoj bijaše ime Šifra, a drugoj Pua, pa im naredi:

16. "Kad u porodu pomažete Hebrejkama, dobro pogledajte oba kamena sjedala: ako je muško dijete, ubijte ga; ako je žensko, neka živi.

17. Ali su se babice bojale Boga i nisu èinile kako im je naredio egipatski kralj, nego su ostavljale na životu mušku djecu.

18. Stoga egipatski kralj pozove babice pa im rekne: "Zašto ste tako radile i na životu ostavljale mušku djecu?"

19. Nato babice odgovore faraonu: "Hebrejke nisu kao egipatske žene. One su životne. Prije nego babica doðe k njima, one veæ rode."

20. Bog je to babicama za dobro primio. Narod se množio i silno porastao.

21. A kako su se babice bojale Boga, on ih obdari potomstvom.

22. Onda faraon izda naredbu svemu svome narodu: "Svako muško dijete koje se rodi Hebrejima bacite u Rijeku! Na životu ostavite samo žensku djecu."Livros sugeridos


“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.